1. مبانی و مفاهیم اساسی حوزه امور خیر

-         تحولات مفهومی و گستره امور خیر و نیکوکاری

-         گونه‎شناسی امور خیر و نیکوکاری

-         تشریح و تبیین امور خیر برزمین‎مانده  

-         مبانی فقهی، کلامی، فلسفی، اجتماعی، روان‎شناختی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی امور خیر و نیکوکاری

 

-         مفهوم‌شناسی امر خیر در قرآن و روایات

 

-         مبانی، روش‌ها و مدل‌های احسان و نیکوکاری در قرآن و روایات

-         امور خیر به مثابه امور شرعی و عرفی

-         امور خیر به مثابه امر اجتماعی

-         مفهوم تعاون، دوستی، دیگری و یاری‌گری در حوزه امور خیر و نیکوکاری


2. آموزش و امور خیر

-         وضعیت آموزش در حوزه امور خیر و نیکوکاری

-         آسیب‎شناسی الگوهای آموزش در امور خیر و نیکوکاری

-         امور خیر در برنامه‎های درسی آموزش و پرورش رسمی ایران

-         آثار فعالیت‎های آموزشی بر جهت‎گیری‎ها و اقدامات حوزه امور خیر و نیکوکاری

-         کارایی الگوهای بهره‎گیری نهادهای آموزشی ایران از خیریه و موقوفات

-         آموزش و توانمندسازی کارکنان و مدیران حوزه امور خیر

-         قلمروهای نوین حوزه امر خیر و آموزش (موضوع‌های برزمین مانده)

-         خیریه‎های دانش‎بنیان و دانش مددرسان خیریه و نیکوکاری

-         جایگاه امور خیر در آموزش‌های غیر رسمی (خانواده و نهادهای اجتماعی)

-         جایگاه امور خیر در آموزش‌های رسمی (مدرسه‌ای و دانشگاهی)

 

3. اقتصاد و امور خیر

-         آسیب‎شناسی اقتصاد امور خیر و نیکوکاری

-         گردش مالی در حوزه امور خیر در ایران

-         الگوهای سرمایه‎گذاری در حوزه امور خیر و نیکوکاری

-         موضوعات برزمین‌مانده اقتصادی در حوزه امور خیر

-         بررسی روند درآمدهای خیریه‌ها

-         نهادهای اقتصادی و امور خیر و نیکوکاری

-         کارایی الگوهای مالی جذب مشارکت مردمی در ایران

-         زمینه‎های عمل خیریه‎ها در اقتصاد و اشتغال

-         خیریه و وقف و بازار بورس و اوراق بهادار

-         نقش خیریه ها در کارآفرینی

-         الگوهای نوین امور خیر و نیکوکاری

 

-         امور خیر و نظام مالیاتی کشور؛ ضرورتها و چالشها

 -         قلمروهای نوین فعالیت اقتصادی خیریه‌ها

4. مدیریت و امور خیر

-         بررسی وضیعت سیاستگذاری و خط مشی‌گذاری در حوزه امور خیر و نیکوکاری

-         آسیب‎شناسی نظام تقسیم کار ملی و نحوه یکپارچه‎سازی و هماهنگی امور خیر

-         الگوهای جذب مشارکت و مدیریت نیروهای داوطلب

-         الگوهای مناسب برای شبکه‎سازی و مشارکت همگانی در امور خیر و نیکوکاری

-         بررسی شیوه‌های پایش و نظارت کارآمد بر نهادها و فعالیت‌های خیریه

-         آینده‎نگری امور خیریه و وقف در ایران

-         مطالعه تطبیقی الگوهای موفق خیریه و اوقاف در ایران

-         وضعیت نهادسازی و ارائه الگوهای بهینه امور خیر

-         بررسی شیوه‌های بین‎المللی‎سازی نهادهای خیریه و جلب مشارکت ایرانیان خارج از کشور

-         قلمروهای نوین مباحث مدیریت خیریه‌ها (موضوع‌های برزمین مانده)

 

5. جامعه و امور خیر

-         وضعیت امور خیر و نیکوکاری در جامعه ایرانیان

-         آسیب‎شناسی امور خیر و نیکوکاری در ایران

-         آثار اجتماعی امور خیر و نیکوکاری در ایران

-         امور خیریه به مثابه سرمایه اجتماعی

-         اعتماد اجتماعی به خیریه و نیکوکاری

-         امور خیریه و فعالیت‌های داوطلبانگی و نیکوکاری در ایران

-        گروه‌های قومی، مذهبی و جمعیتی و فعالیت‎های خیریه و نیکوکاری در ایران

-         زنان و فعالیت‎های خیریه و نیکوکاری در ایران

-         سالمندان و جوانان و امور خیر و نیکوکاری در ایران

-         امور خیریه در فضای مجازی

-         نقش امور خیر و داوطلبانگی بر فرایندهای اجتماعی

-         نهادهای اجتماعی و فعالیت‎های خیریه در ایران

-         نظریه اجتماعی امور خیریه

-         تحولات اجتماعی نیکوکاری در ایران


6. فرهنگ و امور خیر

-         نقش امور خیر در ارتقاء فرهنگ جامعه

-         نقش فرهنگ در توسعه امور خیر

-         فرهنگ امر خیر در گذشته، حال و آینده

-         مسئولیت دولت‌ها در گسترش فرهنگ امر خیر

-         سیاستگذاری، برنامه ریزی و اقدام در گسترش فرهنگ امر خیر

-         نقش نهادهای مردمی در گسترش فرهنگ امر خیر

-         نظام ایده‌پردازی برای گسترش فرهنگ امر خیر

-         نقش فطرت، دین و قوانین در گسترش فرهنگ امر خیر

-         اقتضائات محیطی و آینده‎نگاری در توسعه فرهنگ امر خیر و نیکوکاری

-         بازنمایی امور خیر و نیکوکاری در ادبیات فارسی، هنر و رسانه


7. حقوق و فقه و امر خیر

-         فقه امور خیر، تعاون و نیکوکاری

-         حقوق امور خیر، تعاون و نیکوکاری

-         آسیب‏شناسی حقوق و فقه امور خیریه و وقف امور خیر، تعاون و نیکوکاری

-         مشکلات قانونی خیریه و اوقاف و موسسات مردم نهاد در ایران

-         احکام شرعی امور خیریه، وقف و نیکوکاری

-         قوانین و مقررات حامی فعالیت‏های خیر و وقف

-         نهادهای قانونی حوزه امور خیر و نیکوکاری در ایران

-         زمینه‎ها و موضوعات نیازمند قانون‎گذاری در حوزه امر خیر و نیکوکاری

-         جایگاه امر خیر و وقف در حقوق ایران

-         قلمروهای نوین مباحث فقه و حقوق امور خیریه و نیکوکاری (موضوع‌های برزمین مانده)


8. ایده های نو و تجربه های موفق

-        «ایده های نو و تجربه های موفق» در عرصه امور خیر و نیکوکاری با تمرکز بر محورهای مطرح شده