رئیس همایش
دکتر محمدصالح طیب نیا
ریاست همایش
استادیار، دانشگاه اصفهان
پست الکترونیکی: tayebnia.saleh [at] yahoo.com
کمیته علمی
دکتر نعمت الله موسی پور
دبیر علمی
دانشیار، دانشگاه فرهنگیان
پست الکترونیکی: n_mosapour [at] yahoo.com
کمیته اجرایی
حجت الاسلام و المسلمین علی ملانوری
دبیر اجرایی
مشاور معاون وزیر فرهنگ و ارشاد
پست الکترونیکی: amolanoori [at] yahoo.com
کمیته علمی
دکتر حسن بنیانیان
دبیر کمیته فرهنگ و امر خیر
شورای عالی انقلاب فرهنگی
پست الکترونیکی: khairemandegar [at] ala.org.ir
دکتر سید محمد امین قانعی راد
دبیر کمیته جامعه و امر خیر
دانشیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
پست الکترونیکی: ghaneirad [at] nrisp.ac.ir
حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید محمدرضا امام
دبیر کمیته فقه و حقوق و امر خیر
استاد دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: khairemandegar [at] ala.org.ir
دکتر سید حمید خداداد حسینی
دبیر کمیته مدیریت و امر خیر
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
پست الکترونیکی: khodadad [at] modares.ac.ir
دکتر مهدی طغیانی
دبیر کمیته علمی اقتصاد و امور خیر
استادیار دانشگاه اصفهان
پست الکترونیکی: m.toghyani [at] ase.ui.ac.ir
دکتر نعمت الله فاضلی
عضو کمیته جامعه و امور خیر
دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پست الکترونیکی: 4 [at] yahoo.com
دکتر غلامعلی طبرسا
عضو کمیته علمی مدیریت و امور خیر
استاد دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: g_tabarsa [at] sbu.ac.ir
دکتر مهری بهار
عضو کمیته فرهنگ و امور خیر
دانشیار دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: mbahar [at] ut.ac.ir
دکتر مجتبی امیری
عضو کمیته علمی مدیریت و امور خیر
دانشیار دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: mamiry [at] ut.ac.ir
دکتر الهام امین زاده
عضو کمیته علمی فقه و حقوق و امر خیر
دانشیار دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: eaminzadeh [at] ut.ac.ir
دکتر غلامرضا گودرزی
عضو کمیته علمی مدیریت و امور خیر
دانشیار دانشگاه امام صادق -علیه السلام-
پست الکترونیکی: rgodarzi [at] yahoo.com
دکتر رضا واعظی
عضو کمیته علمی مدیریت و امور خیر
استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
پست الکترونیکی: 2 [at] yahoo.com
دکتر مهدی مرتضوی
عضو کمیته علمی مدیریت و امور خیر
استادیار دانشگاه تربیت مدرس
پست الکترونیکی: 3 [at] yahoo.com
دکتر محمدرضا اخضریان کاشانی
عضو کمیته فرهنگ و امور خیر
استادیار مرکز مطالعات عالی انقلاب اسلامی
پست الکترونیکی: mkashani [at] ut.ac.ir
دکتر محمدرضا پویافر
عضو کمیته فرهنگ و امور خیر
استادیار دانشگاه علوم انتظامی
پست الکترونیکی: mrpouyafar [at] gmail.com
دکتر الهام ملک زاده
عضو کمیته جامعه و امور خیر
استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پست الکترونیکی: elhammalekzadeh [at] ihcs.ac.ir
دکتر میرطاهر موسوی
عضو کمیته جامعه و امور خیر
استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
پست الکترونیکی: mi.mousavi [at] uswr.ac.ir
دکتر فائزه عظیم زاده اردبیلی
عضو کمیته علمی فقه و حقوق و امر خیر
هیئت علمی دانشگاه امام صادق -علیه السلام-
پست الکترونیکی: azimzadeh [at] isuw.ac.ir
حجت الاسلام و المسلمین دکتر ابراهیمی
عضو کمیته علمی فقه و حقوق و امر خیر
رییس سابق مرکز تحقیقات وقف دانشگاه بهشتی
پست الکترونیکی: info [at] ala-conf.ir
آقای نادر ریاحی سامانی
عضو کمیته علمی فقه و حقوق و امر خیر
مشاور حقوقی سازمان اوقاف و امور خیریه
پست الکترونیکی: mahdi.tavassoli [at] ymail.com