برگزاری جلسه کمیته فقه و حقوق اولین همایش ملی خیرماندگار
1395-09-23
برگزاری جلسه کمیته فقه و حقوق اولین همایش ملی خیرماندگار

به گزارش روابط عمومی اولین همایش ملی خیرماندگار، جلسه کمیته فقه و حقوق اولین همایش ملی خیرماندگار با حضور اعضاء این کمیته در تاریخ 21 آذرماه در سالن جلسات بنیاد آلاء برگزار شد.

در این جلسه اعضاء در خصوص اقدامات صورت گرفته در این کمیته به ارائه گزارش، نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.

همچنین در این جلسه تصمیماتی در خصوص برگزاری پنل‌های تخصصی و کارگاه‌های آموزشی کمیته جامعه اتخاذ شد.