کارگاه آشنایی با کارآفرینی اجتماعی

مدرس: دکتر روح الله حمیدی و گروهی از پژوهشگران


کارگاه آشنایی با کارآفرینی اجتماعی، اولین همایش ملی خیرماندگار

کارگاه آشنایی با کارآفرینی اجتماعی، اولین همایش ملی خیرماندگار

کارگاه آشنایی با کارآفرینی اجتماعی، اولین همایش ملی خیرماندگار

کارگاه آشنایی با کارآفرینی اجتماعی، اولین همایش ملی خیرماندگار

کارگاه آشنایی با کارآفرینی اجتماعی، اولین همایش ملی خیرماندگار

کارگاه آشنایی با کارآفرینی اجتماعی، اولین همایش ملی خیرماندگار

کارگاه آشنایی با کارآفرینی اجتماعی، اولین همایش ملی خیرماندگار

کارگاه آشنایی با کارآفرینی اجتماعی، اولین همایش ملی خیرماندگار

کارگاه آشنایی با کارآفرینی اجتماعی، اولین همایش ملی خیرماندگار

 


کارگاه تیم سازی با سبک تیم شناسی شخصیتی اینیاگرام

مدرس: دکتر دلبر نیروشک


کارگاه تیم سازی با سبک تیم شناسی شخصیتی اینیاگرام

کارگاه تیم سازی با سبک تیم شناسی شخصیتی اینیاگرام

کارگاه آشنایی با کارآفرینی اجتماعی، اولین همایش ملی خیرماندگار

کارگاه تیم سازی با سبک تیم شناسی شخصیتی اینیاگرام

کارگاه تیم سازی با سبک تیم شناسی شخصیتی اینیاگرام

کارگاه تیم سازی با سبک تیم شناسی شخصیتی اینیاگرام

کارگاه تیم سازی با سبک تیم شناسی شخصیتی اینیاگرام

کارگاه تیم سازی با سبک تیم شناسی شخصیتی اینیاگرام

کارگاه تیم سازی با سبک تیم شناسی شخصیتی اینیاگرام

کارگاه تیم سازی با سبک تیم شناسی شخصیتی اینیاگرام

کارگاه تیم سازی با سبک تیم شناسی شخصیتی اینیاگرام

کارگاه تیم سازی با سبک تیم شناسی شخصیتی اینیاگرام


کارگاه مقدمات برنامه ریزی راهبردی در سازمانهای مردم نهاد

مدرس: دکتر پدرام موسوی شندی


کارگاه مقدمات برنامه ریزی راهبردی در سازمان های مردم نهاد، اولین همایش ملی خیر ماندگار

کارگاه مقدمات برنامه ریزی راهبردی در سازمان های مردم نهاد، اولین همایش ملی خیر ماندگار

کارگاه مقدمات برنامه ریزی راهبردی در سازمان های مردم نهاد، اولین همایش ملی خیر ماندگار

کارگاه مقدمات برنامه ریزی راهبردی در سازمان های مردم نهاد، اولین همایش ملی خیر ماندگار

کارگاه مقدمات برنامه ریزی راهبردی در سازمان های مردم نهاد، اولین همایش ملی خیر ماندگار

کارگاه مقدمات برنامه ریزی راهبردی در سازمان های مردم نهاد، اولین همایش ملی خیر ماندگار

کارگاه مقدمات برنامه ریزی راهبردی در سازمان های مردم نهاد، اولین همایش ملی خیر ماندگار

کارگاه مقدمات برنامه ریزی راهبردی در سازمان های مردم نهاد، اولین همایش ملی خیر ماندگار

کارگاه مقدمات برنامه ریزی راهبردی در سازمان های مردم نهاد، اولین همایش ملی خیر ماندگار

کارگاه مقدمات برنامه ریزی راهبردی در سازمان های مردم نهاد، اولین همایش ملی خیر ماندگار

کارگاه مقدمات برنامه ریزی راهبردی در سازمان های مردم نهاد، اولین همایش ملی خیر ماندگار


مدیریت منابع انسانی سازمان های مردم نهاد ایرانی

مدرس: ایثار خدادادی


کارگاه مدیریت منابع انسانی سلزمان های مردم نهاد

کارگاه مدیریت منابع انسانی سازمان های مردم نهاد

کارگاه مدیریت منابع انسانی سازمان های مردم نهاد

کارگاه مدیریت منابع انسانی سازمان های مردم نهاد

کارگاه مدیریت منابع انسانی سازمان های مردم نهاد

کارگاه مدیریت منابع انسانی سازمان های مردم نهاد

کارگاه مدیریت منابع انسانی سازمان های مردم نهاد

کارگاه مدیریت منابع انسانی سازمان های مردم نهاد

کارگاه مدیریت منابع انسانی سازمان های مردم نهاد

کارگاه مدیریت منابع انسانی سازمان های مردم نهاد


کارگاه تامین مالی برای موسسات خیریه از طریق فضای مجازی

مدرس: محی الدین سنیسل

کارگاه تامین مالی برای موسسات خیریه از طریق فضای مجازی

کارگاه تامین مالی برای موسسات خیریه از طریق فضای مجازی

کارگاه تامین مالی برای موسسات خیریه از طریق فضای مجازی

کارگاه تامین مالی برای موسسات خیریه از طریق فضای مجازی

کارگاه تامین مالی برای موسسات خیریه از طریق فضای مجازی

کارگاه تامین مالی برای موسسات خیریه از طریق فضای مجازی

کارگاه تامین مالی برای موسسات خیریه از طریق فضای مجازی

کارگاه تامین مالی برای موسسات خیریه از طریق فضای مجازی


کارگاه مقدمات گزارش نویسی در سازمان های مردم نهاد

مدرس: دکتر پدرام موسوی شندی


مقدمات گزارش نویسی در سازمان های مردم نهاد

کارگاه مقدمات گزارش نویسی در سازمانهای مردم نهاد

کارگاه مقدمات گزارش نویسی در سازمانهای مردم نهاد

کارگاه مقدمات گزارش نویسی در سازمانهای مردم نهاد

کارگاه مقدمات گزارش نویسی در سازمانهای مردم نهاد

کارگاه مقدمات گزارش نویسی در سازمانهای مردم نهاد


در حاشیه اولین روز از همایش ملی خیر ماندگار