سخنرانی دکتر محمدصالح طیب نیا رئیس اولین همایش ملی خیرماندگار


دکتر محمدصالح طیب نیا، همایش ملی خیرماندگار

 

دکتر محمدصالح طیب نیا، همایش ملی خیرماندگار

دکتر محمدصالح طیب نیا، همایش ملی خیرماندگار

 

 


سخنرانی دکتر نعمت الله موسی پور دبیرعلمی اولین همایش ملی خیرماندگار


دکتر موسی پور دبیرعلمی اولین همایش ملی خیرماندگار

دکتر موسی پور دبیرعلمی اولین همایش ملی خیرماندگار

دکتر موسی پور دبیرعلمی اولین همایش ملی خیرماندگار

همایش ملی خیر ماندگار

 


سخنرانی دکتر داوری اردکانی، رئیس فرهنگستان علوم


دکتر داوری اردکانی، رئیس فرهنگستان علوم ایران، همایش ملی خیرماندگار

دکتر داوری اردکانی، رئیس فرهنگستان علوم ایران، همایش ملی خیرماندگار

 

دکتر داوری اردکانی، رئیس فرهنگستان علوم ایران، همایش ملی خیرماندگار

دکتر داوری اردکانی، رئیس فرهنگستان علوم ایران، همایش ملی خیرماندگار

همایش ملی خیر ماندگار

 

سخنرانی محمدرضا دیانی، رییس مجمع کارآفرینان کشور

دکتر مجتبی رحماندوست، مدیرعامل مجمع خیرین کشور، همایش ملی خیرماندگار


دکتر رحماندوست، مدیرعامل مجمع خیرین کشور، همایش ملی خیرماندگار

 

دکتر رحماندوست، مدیرعامل مجمع خیرین کشور، همایش ملی خیرماندگار

دکتر رحماندوست، مدیرعامل مجمع خیرین کشور، همایش ملی خیرماندگار

همایش ملی خیر ماندگار


سخنرانی دکتر نوید، رئیس شورای عالی آموزش و پرورش، همایش ملی خیرماندگار


 

دکتر نوید، رئیس مجمع کارآفرینان و از خیرین کشور، همایش ملی خیرماندگار

 

دکتر نوید، رئیس مجمع کارآفرینان و از خیرین کشور، همایش ملی خیرماندگار

دکتر نوید، رئیس مجمع کارآفرینان و از خیرین کشور، همایش ملی خیرماندگار

همایش ملی خیر ماندگار


سخنرانی دکتر ایازی معاون اجتماعی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی


سخنرانی دکتر ایازی معاون اجتماعی وزارت بهداشت، همایش ملی خیرماندگار

 

 

سخنرانی دکتر ایازی معاون اجتماعی وزارت بهداشت، همایش ملی خیرماندگار

همایش ملی خیر ماندگار


سخنرانی آیت‌الله جوادی آملی، همایش ملی خیر ماندگار


آیت الله جوادی آملی، همایش ملی خیر ماندگار

آیت الله جوادی آملی، همایش ملی خیر ماندگار

همایش ملی خیر ماندگار


نشست علمی اقتصاد و امرخیر، همایش ملی خیرماندگار


نشست علمی اقتصاد و امر خیر، همایش ملی خیرماندگار

نشست علمی اقتصاد و امر خیر، همایش ملی خیرماندگار

نشست علمی اقتصاد و امر خیر، همایش ملی خیرماندگار

نشست علمی اقتصاد و امر خیر، همایش ملی خیرماندگار

نشست علمی اقتصاد و امر خیر، همایش ملی خیرماندگار

 

 

نشست علمی آموزش و امرخیر، همایش ملی خیرماندگار


نشست علمی آموزش و امور خیر، اولین همایش ملی خیرماندگار، مریم نادری، سید محمد حسین حسینی


نشست علمی جامعه و امور خیر، اولین همایش ملی خیرماندگار


نشست علمی جامعه و امور خیر، اولین همایش ملی خیرماندگار، سید محمدامین قانعی راد، محمد فاضلی، الهام ملک زاده

نشست علمی جامعه و امور خیر، اولین همایش ملی خیرماندگار، سید محمدامین قانعی راد، محمد فاضلی، الهام ملک زاده


نشست علمی فرهنگ و امور خیر، اولین همایش ملی خیرماندگار


نشست علمی فرهنگ و امور خیر، اولین همایش ملی خیرماندگار، حسن بنیانیان، محمدرضا کاشانی، محمدرضا پویافر، شیرین گرمارودی

نشست علمی فرهنگ و امور خیر، اولین همایش ملی خیرماندگار، حسن بنیانیان، محمدرضا کاشانی، محمدرضا پویافر، شیرین گرمارودی

نشست علمی فرهنگ و امور خیر، اولین همایش ملی خیرماندگار، حسن بنیانیان، محمدرضا کاشانی، محمدرضا پویافر، شیرین گرمارودی

نشست علمی فرهنگ و امور خیر، اولین همایش ملی خیرماندگار، حسن بنیانیان، محمدرضا کاشانی، محمدرضا پویافر، شیرین گرمارودی

نشست علمی فرهنگ و امور خیر، اولین همایش ملی خیرماندگار، حسن بنیانیان، محمدرضا کاشانی، محمدرضا پویافر، شیرین گرمارودینشست علمی فقه‌وحقوق و امور خیر، اولین همایش ملی خیرماندگار


 

نشست علمی فقه و امور خیر، اولین همایش ملی خیرماندگار

نشست علمی فقه و امور خیر، اولین همایش ملی خیرماندگار، دکتر امام، دکتر عظیم زاده، دکتر ابراهیمی ورکیانی، آقای ریاحی

نشست علمی فقه و امور خیر، اولین همایش ملی خیرماندگار، دکتر امام، دکتر عظیم زاده، دکتر ابراهیمی ورکیانی، آقای ریاحی

نشست علمی فقه و امور خیر، اولین همایش ملی خیرماندگار، دکتر امام، دکتر عظیم زاده، دکتر ابراهیمی ورکیانی، آقای ریاحی

نشست علمی فقه و امور خیر، اولین همایش ملی خیرماندگار، دکتر امام، دکتر عظیم زاده، دکتر ابراهیمی ورکیانی، آقای ریاحی

 

 

 

نشست علمی مدیریت و امور خیر، اولین همایش ملی خیرماندگارنشست علمی مدیریت و امور خیر، اولین همایش ملی خیرماندگار، دکتر امام، دکتر خدادادحسینی، دکتر مرتضوی، دکتر یاوری، دکتر امیری، دکتر طبرسا، دکتر گودرزی

نشست علمی مدیریت و امور خیر، اولین همایش ملی خیرماندگار، دکتر امام، دکتر خدادادحسینی، دکتر مرتضوی، دکتر یاوری، دکتر امیری، دکتر طبرسا، دکتر گودرزی

نشست علمی مدیریت و امور خیر، اولین همایش ملی خیرماندگار، دکتر امام، دکتر خدادادحسینی، دکتر مرتضوی، دکتر یاوری، دکتر امیری، دکتر طبرسا، دکتر گودرزیمیزگرد فرصت ها و چالش های امر خیر و نیکوکاری در ایران

اولین همایش ملی خیرماندگار

 


میزگرد فرصت ها و چالش های امر خیر و نیکوکاری در ایران

میزگرد فرصت ها و چالش های امر خیر و نیکوکاری در ایران

میزگرد فرصت ها و چالش های امر خیر و نیکوکاری در ایران

میزگرد فرصت ها و چالش های امر خیر و نیکوکاری در ایرانمیزگرد فرصت ها و چالش های امر خیر و نیکوکاری در ایران


در حاشیه دومین روز از همایش ملی خیر ماندگار


حاشیه دومین روز از همایش ملی خیر ماندگار

حاشیه دومین روز از همایش ملی خیر ماندگار

حاشیه دومین روز از همایش ملی خیر ماندگار

حاشیه دومین روز از همایش ملی خیر ماندگار

حاشیه دومین روز از همایش ملی خیر ماندگار

حاشیه دومین روز از همایش ملی خیر ماندگار

حاشیه دومین روز از همایش ملی خیر ماندگار

حاشیه دومین روز از همایش ملی خیر ماندگار

حاشیه دومین روز از همایش ملی خیر ماندگار

حاشیه دومین روز از همایش ملی خیر ماندگار

حاشیه دومین روز از همایش ملی خیر ماندگار

حاشیه دومین روز از همایش ملی خیر ماندگار

حاشیه دومین روز از همایش ملی خیر ماندگار

حاشیه دومین روز از همایش ملی خیر ماندگار

حاشیه دومین روز از همایش ملی خیر ماندگار

حاشیه دومین روز از همایش ملی خیر ماندگار

حاشیه دومین روز از همایش ملی خیر ماندگار

حاشیه دومین روز از همایش ملی خیر ماندگار

حاشیه دومین روز از همایش ملی خیر ماندگار

حاشیه دومین روز از همایش ملی خیر ماندگار

حاشیه دومین روز از همایش ملی خیر ماندگار

حاشیه دومین روز از همایش ملی خیر ماندگار