امور خیریه؛ رکن چهارم اقتصاد کشور

دبیر علمی همایش ملی «خیّر ماندگار» امور خیریه را رکن چهارم اقتصد کشور خواند و گفت: با تبیین ساز و کارهایی در آموزش عالی و رشته‌های منتسب به امر خیر می‌توان نگاه علمی به این مسئله داشت.

27 بهمن 1395

برگزاری جلسه داوری آموزش و امر خیر نخستین همایش ملی خیرماندگار

جلسه داوری مقالات پذیرفته شده محور آموزش و امور خیر اولین همایش ملی خیرماندگار با حضور اعضاء کمیته آموزش و امور خیر برگزار و اعضا این کمیته به بررسی مقالات دریافت شده در این موضوع پرداختند.

18 بهمن 1395

برگزاری جلسه داوری کمیته جامعه و امر خیر نخستین همایش ملی خیرماندگار

جلسه داوری مقالات پذیرفته شده محور جامعه و امور خیر اولین همایش ملی خیرماندگار با حضور اعضاء کمیته جامعه و امور خیر برگزار و اعضا این کمیته به بررسی مقالات دریافت شده در این موضوع پرداختند.

18 بهمن 1395

برگزاری جلسه داوری کمیته فرهنگ و امر خیر نخستین همایش ملی خیرماندگار

جلسه داوری مقالات محور فرهنگ و امر خیر نخستین همایش ملی خیرماندگار با حضور اعضاء کمیته فرهنگ و امور خیر برگزار شد.

12 بهمن 1395

برگزاری جلسه داوری کمیته مدیریت و امر خیر نخستین همایش ملی خیرماندگار

جلسه داوری مقالات محور مدیریت و امر خیر نخستین همایش ملی خیرماندگار با حضور اعضاء کمیته مدیریت و امور خیر برگزار شد.

12 بهمن 1395

برگزاری جلسه داوری کمیته فقه و حقوق و امر خیر نخستین همایش ملی خیرماندگار

جلسه داوری مقالات محور فقه و حقوق و امر خیر نخستین همایش ملی خیرماندگار با حضور اعضاء کمیته فقه و حقوق برگزار شد.

12 بهمن 1395

برگزاری گردهمایی شورای هم اندیشی نخستین همایش ملی خیرماندگار

گردهمایی شورای هم اندیشی همایش ملی خیرماندگار با حضور دکتر محمدصالح طیب‌نیا؛ ریاست همایش و نمایندگانی از مراکز حمایت‌ کننده در برگزاری همایش برگزار شد.

30 دی 1395

برگزاری جلسه کمیته فقه و حقوق اولین همایش ملی خیرماندگار

جلسه کمیته فقه و حقوق اولین همایش ملی خیرماندگار با حضور اعضاء این کمیته برگزار شد.

23 آذر 1395

برگزاری جلسه کمیته جامعه اولین همایش ملی خیرماندگار

جلسه کمیته جامعه اولین همایش ملی خیرماندگار با حضور اعضاء این کمیته برگزار شد.

23 آذر 1395

برگزاری جلسه کمیته مدیریت اولین همایش ملی خیرماندگار

جلسه کمیته مدیریت اولین همایش ملی خیرماندگار با حضور اعضاء این کمیته برگزار شد.

23 آذر 1395

تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات نخستین همایش ملی خیر ماندگار

دبیرخانه نخستین «همایش ملی خیر ماندگار با تمرکز بر مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران» با توجه به استقبال بی نظیر پژوهشگران برای شرکت در این همایش مهلت ارسال چکیده مقالات را تا 15 دی ماه تمدید کرد.

16 آذر 1395

همایش ملی خیر ماندگار موجب دغدغه‌مند شدن نخبگان و اندیشمندان و دانشگاهیان به موضوع خیر می‌شود

رییس نخستین همایش ملی خیر ماندگار گفت: همایش ملی خیر ماندگار موجب دغدغه‌مند شدن نخبگان و اندیشمندان و دانشگاهیان به موضوع خیر می‌شود.

19 آبان 1395