1. امور خیریه؛ رکن چهارم اقتصاد کشور
دبیر علمی همایش ملی «خیّر ماندگار» امور خیریه را رکن چهارم اقتصد کشور خواند و گفت: با تبیین ساز و کارهایی در آموزش عالی و رشته‌های منتسب به امر خیر می‌توان نگاه علمی به این مسئله داشت.
2. برگزاری جلسه داوری آموزش و امر خیر نخستین همایش ملی خیرماندگار
جلسه داوری مقالات پذیرفته شده محور آموزش و امور خیر اولین همایش ملی خیرماندگار با حضور اعضاء کمیته آموزش و امور خیر برگزار و اعضا این کمیته به بررسی مقالات دریافت شده در این موضوع پرداختند.
3. برگزاری جلسه داوری کمیته جامعه و امر خیر نخستین همایش ملی خیرماندگار
جلسه داوری مقالات پذیرفته شده محور جامعه و امور خیر اولین همایش ملی خیرماندگار با حضور اعضاء کمیته جامعه و امور خیر برگزار و اعضا این کمیته به بررسی مقالات دریافت شده در این موضوع پرداختند.
4. برگزاری جلسه داوری کمیته فرهنگ و امر خیر نخستین همایش ملی خیرماندگار
جلسه داوری مقالات محور فرهنگ و امر خیر نخستین همایش ملی خیرماندگار با حضور اعضاء کمیته فرهنگ و امور خیر برگزار شد.
5. برگزاری جلسه داوری کمیته مدیریت و امر خیر نخستین همایش ملی خیرماندگار
جلسه داوری مقالات محور مدیریت و امر خیر نخستین همایش ملی خیرماندگار با حضور اعضاء کمیته مدیریت و امور خیر برگزار شد.
6. برگزاری جلسه داوری کمیته فقه و حقوق و امر خیر نخستین همایش ملی خیرماندگار
جلسه داوری مقالات محور فقه و حقوق و امر خیر نخستین همایش ملی خیرماندگار با حضور اعضاء کمیته فقه و حقوق برگزار شد.
7. برگزاری گردهمایی شورای هم اندیشی نخستین همایش ملی خیرماندگار
گردهمایی شورای هم اندیشی همایش ملی خیرماندگار با حضور دکتر محمدصالح طیب‌نیا؛ ریاست همایش و نمایندگانی از مراکز حمایت‌ کننده در برگزاری همایش برگزار شد.
8. برگزاری جلسه کمیته فقه و حقوق اولین همایش ملی خیرماندگار
جلسه کمیته فقه و حقوق اولین همایش ملی خیرماندگار با حضور اعضاء این کمیته برگزار شد.
9. برگزاری جلسه کمیته جامعه اولین همایش ملی خیرماندگار
جلسه کمیته جامعه اولین همایش ملی خیرماندگار با حضور اعضاء این کمیته برگزار شد.
10. برگزاری جلسه کمیته مدیریت اولین همایش ملی خیرماندگار
جلسه کمیته مدیریت اولین همایش ملی خیرماندگار با حضور اعضاء این کمیته برگزار شد.
11. تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات نخستین همایش ملی خیر ماندگار
دبیرخانه نخستین «همایش ملی خیر ماندگار با تمرکز بر مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران» با توجه به استقبال بی نظیر پژوهشگران برای شرکت در این همایش مهلت ارسال چکیده مقالات را تا 15 دی ماه تمدید کرد.
12. همایش ملی خیر ماندگار موجب دغدغه‌مند شدن نخبگان و اندیشمندان و دانشگاهیان به موضوع خیر می‌شود
رییس نخستین همایش ملی خیر ماندگار گفت: همایش ملی خیر ماندگار موجب دغدغه‌مند شدن نخبگان و اندیشمندان و دانشگاهیان به موضوع خیر می‌شود.
13. برگزاری جلسه کمیته علمی همایش خیر ماندگار